دانلود فایل(بررسی دانش ژنتیک ( زادشناسی))

بررسی دانش ژنتیک ( زادشناسی)|39012974|bxl39012974|پزشکی ,دانش ژنتیک ,زادشناسی ,بافت,دانلود تحقیق در مورد ژنتیک,پایان نامه ژنتیک,دانلود پایان نامه زادشناسی,علم ژنتیک,تحقیق علم ژنتیک,مقاله ژنتیک,آزمایش ژنتیک
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان بررسی دانش ژنتیک ( زادشناسی) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مقدمه:
متخصص ژنتيك پزشكي فردي است كه در مكانيزم هاي وراثتي، تشخيص و درمان اختلالات ژنتيكي تخصص دارد. ژنتيك پزشكي، مثل ديگر تخصص هاي پزشكي، نظير جراحي يا مامايي و زنان، پس از دانشكده پزشكي، يك دوره آموزشي خاص هم دارد. بسياري از متخصصان ژنتيك پزشكي، در يكي از رشته هاي پزشكي مانند اطفال، داخلي يا مامايي و پزشكي زنان تخصص دارند و فوق تخصص آنان ژنتيك پزشكي است. هيئت ژنتيك پزشكي آمريكا (ABMG) با برگزاري امتحان در چند زمينه، يعني ژنتيك باليني، ژنتيك ياخته اي باليني، ژنتيك زيست شناسي باليني، ژنتيك مولكولي، به پزشكان و متخصصان داراي درجة دكتراي غيرپزشكي (p.h.D)، گواهي نامه اعطا مي كند. ژنتيك باليني به تشخيص و درمان بيماران، ژنتيك ياخته اي (سيتوژنيك ) به تشخيص آزمايشگاهي نابهنجاري هاي كروموزومي و ژنتيك زيست شيميايي به تشخيص آزمايشگاهي و درمان اختلالات آنزيمي و اختلالات شيميايي ناشي از آنها مي پردازد. مشاورة ژنتيك هم،‌در گذشته مورد تأييد ABMG قرار مي گرفت و هم اكنون،‌هيئت جديد اعطاي گواهي نامه،‌به نام هيئت مشاورة ژنتيك آمريكا (ABGC) وظيفة اعطاي گواهي نامه را به مشاوران ژنتيك بر عهده گرفته است. بيشترين متخصصان ژنتيك پزشكي و مشاوران ژنتيك، با مراكز بزرگ پزشكي يا آزمايشگاه هاي مرجع براي آزمايشهاي ژنتيكي همكاري دارند.

فهرست:
تاریخچه: ۱
مقدمه ۳
متخصص ژنتیک: ۳
تشخیص پیش از موقع و پیشگیری: ۵
درمان: ۶
پروژه ژنوم انسانی: ۱۱
اساس ژنتیک: ۱۸
ژنتیک و ژنومیک: ۱۸
اصول ژنتیک: ۲۰
اسلوب وراثت و نفوذپذیری آن: ۲۴
بیماریهای کروموزومال: ۲۹
بیماری در سطح مولکولی: ۳۳
تأثیر ارتباط متقابل ژن و مواد مغذی بر روی فرآیندهای متابولیکی: ۴۳
پیچیدگی های موجود در ارتباط ژنتیک و تغذیه: ۵۲
ژنتیک به عنوان یک تخصص پزشکی: ۵۴
طبقه بندی اختلالات ژنتیکی: ۵۵
اختلالات کروموزومی: ۵۶
توارث چند عاملی : ۵۶
فصل۱ ۵۷
اساس کروموزومی وراثت ۵۷
اساس کروموزومی وراثت: ۵۸
کروموزم های انسانی: ۵۹
چرخه حیاتی یک سلول سوماتیک : ۶۰
میتوزیس: ۶۱
پروفاز: ۶۲
پرومتافاز : ۶۲
متافاز : ۶۲
آنافاز: ۶۳
تلوفاز : ۶۳
میوزیس: ۶۳
پروفاز I: ۶۴
لپتوتن : ۶۴
زیگوتن : ۶۴
پاکی تن : ۶۴
دیپلوتن : ۶۴
دیاکینزیس : ۶۴
آنافاز I : ۶۵
تلوفازI : ۶۵
سیتوکینزیس: ۶۵
دومین تقسیم میوزی ( میوز II): ۶۶
اسپرم سازی : ۶۶
تخمک سازی: ۶۷
باروری : ۶۷
رابطه طبی میتوز ومیوز ۶۸
فصل۲ ۶۸
ژنوم انسان : ۶۸
ساختمان و عملکرد ژنها و کروموزومها ۶۸
ساختمان DNA ۷۰
اصل مرکزی : DNA RNA پروتئین ۷۰
ساختمان و تشکیلات ژن : ۷۱
اشکال ساختمانی یک ژن انسانی معمولی: ۷۱
خانواده های ژن : ۷۲
پایه های تظاهر ژنی: ۷۲
ترجمه و رمز ژنتیکی : ۷۳
روند پس از ترجمه : ۷۴
ساختمان کروموزوم های انسان: ۷۴
کروموزوم میتوکندریـایی : ۷۴
فصل۳ ۷۵
الگوهای توارثی تک ژنی ۷۵
ترمینولوژی یا لغت شناسی : ۷۶
شجره نامه: ۷۷
اختلالات ژنتیکی با توارث کلاسیک مندلی : ۷۸
سن شروع و سایر فاکتورهای مؤثر بر الگوهای شجره ای: ۷۸
سایر فاکتورهای مؤثر بر الگوهای شجره ای: ۷۹
هتروژنیتی ژنتیکی: ۸۰
هتروژنیتی لوکوسی : ۸۰
هتروژنیتی آللی: ۸۱
توارث اتوزومال مغلوب : ۸۱
فرکانس بروز ژن و فرکانس حامل : ۸۲
هم خونی و ازدواج : ۸۲
هم خونی : ۸۳
اختلالات مغلوب نادر موارد جدا شده ژنتیکی : ۸۴
اختلالات تحت تأثیر جنسیت : ۸۶
آنالیز جداسازی : ۸۶
الگوهای توارث اتوزومی غالب: ۸۷
مشخصات توارث اتوزومی غالب: ۸۸
هوموزیگوتهای صفات اتوزومال غالب: ۸۹
فنوتیپهای محدود به جنس در بیماری اتوزومی : ۹۰
توارث وابسته به X : ۹۰
توارث وابسته به X مغلوب: ۹۱
مشخصات توارث وابسته به X مغلوب: ۹۱
موزائیسم: ۹۳
موزائیسم سوماتیک ( غیر جنسی ): ۹۳
فصل۴ ۹۵
اساس ژنتیک سلولی بالینی ۹۵
معرفی سیتوژنیک : ۹۶
شناسایی کروموزوم : ۹۷
اختلالات کروموزومی: ۹۷
تری پلوئیدی و تتراپلوئیدی : ۹۸
آنوپلوئیدی : ۹۹
فصل۵ ۱۰۰
بیماری های ژنتیکی ۱۰۰
بیماری آلزایمر: Alzheimer s disease (AD) ۱۰۱
(مرگ و اختلال عملکرد نورونی مغز) ۱۰۱
اتوزومال غالب یا چند فاکتوری ۱۰۱
تظاهرات فنوتیپی عمده: ۱۰۱
پیشینه ۱۰۱
اتیولوژی بیماری: ۱۰۱
فنوتیپ و تاریخچه طبیعی: ۱۰۲
خطر توارث: ۱۰۴
درمان تغذیه ای AD : ۱۰۵
ژنتیک سرطان: ۱۰۷
زیست شناسی سرطان : ۱۰۷
اساس ژنتیکی سرطان: ۱۰۸
سرطان در خانواده : ۱۰۹
سرطان و محیط: ۱۰۹
پرتوها : ۱۱۰
سرطان زاهای شیمیایی: ۱۱۰
تراتوژن ها: ۱۱۱
سرطان ارثی پستان و تخمدان ۱۱۳
( موتاسیون BRCA1 یا BRCA2 ) ۱۱۳
اتوزومال غالب ۱۱۳
تظاهرات فنوتیپی عمده: ۱۱۳
پیشینه ۱۱۴
اتیولوژی بیماری: ۱۱۴
اقدامات درمانی : ۱۱۵
خطر توارث : ۱۱۶
درمان تغذیه ای: ۱۱۷
کانسرفیزیولوژی ارثی کلون ۱۲۱
موتاسیونهای ژن ترمیم جور شدن غلط DNA ۱۲۱
اتوزومال غالب ۱۲۱
تظاهرات فنوتیپی عمده: ۱۲۱
پیشینه ۱۲۱
اتیولوژی بیماری: ۱۲۱
فنوتیپ وتاریخچه طبیعی: ۱۲۲
اقدامات درمانی: ۱۲۳
خطر توارث: ۱۲۳
سیستیک فیبروزیس : Cystic Fibrosis ۱۲۴
( موتاسیون CFTR ) ۱۲۴
اتوزومال مغلوب ۱۲۴
تظاهرات فنوتیپی عمده: ۱۲۴
پیشینه ۱۲۴
اتیولوژی بیماری: ۱۲۴
فنوتیپ و تاریخچه طبیعی: ۱۲۵
اقدامات درمانی : ۱۲۶
خطر توارث: ۱۲۷
درمان تغذیه ای: ۱۲۷
هیپرکلسترولمی خانوادگی ۱۳۰
( موتاسیون گیرنده لیپوپروتئین با دانسیته کم ) ۱۳۰
اتوزومال غالب ۱۳۰
تظاهرات فنوتیپی عمده: ۱۳۰
پیشینه ۱۳۰
اتیولوژی بیماری: ۱۳۰
فنوتیپ و تاریخچه طبیعی: ۱۳۱
اقدامات درمانی : ۱۳۱
خطر توارث: ۱۳۲
درمان تغذیه ای: ۱۳۳
( تخریب خودایمنی سلولهای جزایر بتا) ۱۳۶
چند فاکتوری ۱۳۶
تظاهرات فنوتیپی اصلی : ۱۳۶
پیشینه ۱۳۶
اتیولوژی بیماری : ۱۳۶
فنوتیپ و تاریخچه طبیعی: ۱۳۷
اقدامات درمانی: ۱۳۸
خطر توارث ۱۳۸
عوارض دیابت شیرین : ۱۳۹
تغذیه درمانی: ۱۳۹
دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین: ۱۴۳
melitus Non-Insulin -dependent diabetes ۱۴۳
( مقاومت و کمبود انسولین ) ۱۴۳
چند فاکتوری ۱۴۳
تظاهرات فنوتیپی اصلی : ۱۴۳
پیشینه ۱۴۳
اتیولوژی بیماری : ۱۴۳
فنوتیپ و تاریخچه طبیعی : ۱۴۴
اقدامات درمانی : ۱۴۵
تغذیه درمانی : ۱۴۶
تظاهرات فنوتیپی عمده: ۱۴۸
پیشینه ۱۴۸
اتیولوژی بیماری : ۱۴۸
فنوتیپ و تاریخچه طبیعی: ۱۴۹
اقدامات درمانی : ۱۵۰
خطر توارث: ۱۵۱
سندرم مارفان: ۱۵۱
ژنهای فیبریلین و سندرم مارفان ۱۵۱
سندرم ترنر : ۱۵۸
( مونوزومی X مؤنث ) ۱۵۸
کروموزومی ۱۵۸
تظاهرات فنوتیپی اصلی : ۱۵۸
پیشینه ۱۵۹
اتیولوژی بیماری : ۱۵۹
فنوتیپ وتاریخچه طبیعی: ۱۵۹
اقدامات درمانی : ۱۶۱
درمان تغذیه ای: ۱۶۳
ساختمان و عملکرد هموگلوبین: ۱۶۴
هموگلوبین های انسان و ژنهای آنها : ۱۶۴
ناهنجاری های هموگلوبین در انسان ( هموگلوبینوپاتی ): ۱۶۵
کم خونی گلبول قرمز داسی شکل : ۱۶۵
هموگلوبین لپور: ۱۶۶
انواع دیگر هموگلوبین: ۱۶۷
کم خونی کولی : ۱۶۷
کم خونی سلول داسی شکل ۱۷۰
( جهش Val 6 Glu بتا ـ گلوبین ) ۱۷۰
اتوزوم مغلوب ۱۷۰
تظاهرات فنوتیپی عمده: ۱۷۰
پیشینه ۱۷۰
اتیولوژی بیماری: ۱۷۰
فنوتیپ و تاریخچه طبیعی: ۱۷۱
اقدامات درمانی: ۱۷۲
تغذیه درمانی : ۱۷۳
۶- مصرف کافی اسیدفولیک به عنوان یک کلید : ۱۷۵
Mirral valve prolaps افتادگی دریچه میترال : ۱۷۷
بیماری ویلسون wilson’s Disease: ۱۷۷
صلبیه آبی Blue sclera : ۱۷۷
سولفوسیستین یوریا: ۱۷۸
تغذیه قبل از تولد و نقص های زمان تولد: ۱۷۸
فلج مغزی :cerebral palsy ۱۷۹
اطلاعات کلی در مورد ژنها ، تغذیه و بیماریها : ۱۸۰
طرح ژنوم محیطی: ۱۸۰
نقش تغذیه از دیدگاه ژنتیک : ۱۸۱
ژنتیک و برنامه های رژیمی : ۱۸۷
اصول مربوط به ژنتیک و برنامه های رژیمی : ۱۸۷
آینده ژنتیک در رژیم درمانی : ۱۹۰
گالاکتوزمیا ۱۹۳
(اتوزومال مغلوب) ۱۹۳
گالاکتوز: ۱۹۳
گالاکتوزمیا: ۱۹۳
گالاکتوزمی نوع I : ۱۹۴
گالاکتوزمی نوع II : ۱۹۴
درمان تغذیه ای: ۱۹۵
هیپرفنیل آلانینمی ۱۹۶
(اختلالات آمینواسیدها ) ۱۹۶
فنیل کتونوریا ۱۹۶
(اتوزومال مغلوب) ۱۹۶
فنیل کتونوریای مادری: ۱۹۹
درمان: ۱۹۹
مدت درمان: ۲۰۱
تغییر ژنتیک و تغذیه در رابطه با بیماری قلبی عروقی : ۲۰۳
چگونگی تأثیر رژیم غذایی بر روی فرآیندهای فیزیولوژیکی بدن: ۲۰۴
وزن بدن و ژنتیک: ۲۰۶
ارتباط بین وزن بدن و ژنتیک: ۲۰۶
وزن و ژنتیک – نتیجه:


مطالب دیگر:
تحقیق در مورد تنظيم كننده هاي ولتاژ 32 ص تحقیق در مورد تنظيم كننده هاي ولتاژ 60 تحقیق در مورد تواضع و فروتنى 13ص تحقیق در مورد توبه به خدا 19 ص تحقیق در مورد توصيف خدا تحقیق در مورد توطئه قتل نادرشاه تحقیق در مورد تولید مثل گیاهان گلدار تحقیق در مورد تولید محصولات کشاورزی تحقیق در مورد تولید گندم د ر ایران 12 ص تحقیق در مورد جایگاه wimax تحقیق در مورد جامعه شناسی صنعتی 11 ص تحقیق در مورد جغرافیای طبیعی تحقیق در مورد استاندارد های اماکن ورزشی تحقیق در مورد برنامه ریزی استراتژیک صنعت بیمه تحقیق در مورد بیماری نوروفیبروماتوز تحقیق در مورد حكومت اسلامي در وصيت نامه امام خميني تحقیق در مورد جلوه هاي طبيعت در قرآن تحقیق در مورد رهبری استراتژی در فن آوری اطلاعات تحقیق در مورد جنين شناسي درقرآن 2 16 ص تحقیق در مورد معماری موزه تحقیق در مورد موانع توسعه بهره وري درايران تحقیق در مورد جنگهاي پيامبر تحقیق در مورد موقعيت مكه و نقش آن در رشد اسلام تحقیق در مورد ميراث چپ در جهان‌بيني سياسيون ايراني تحقیق در مورد جوشكاري با گاز 12 ص